Mötesforum ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd”

Mötesforum ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd”

Målet med Mora kommuns Landsbygdsprogram är att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden i Mora kommun som byarna i Söromsjöbygden och i Venjan. För att kommunen ska kunna uppnå det målet behöver de veta vad är viktigt för oss som bor här -Hur kan kommunen arbeta för att främja företagande, tillväxt och sysselsättning såväl som likvärdig kommunal service?

Därför bjuder Mora kommun in till mötesforumet ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd”där vi kan lyfta vad vi tycker fungerar bra, vad som saknas, vad som kan bli bättre etc. för oss som bor här. Detta mötesforum kommer att återkomma årligen för att följa utvecklingen i byarna.

 

Det har under våren 2023 varit möjligt att svara på två enkäter. Enkät 1 hade till syfte att identifiera områden/kategorier som är viktiga för Venjans Socken. Enkät 2 baserades sedan på svaren i enkät 1 och syftet med den var att prioritera vilka områden/kategorier som är viktigast i Venjans socken. Denna prioritering kommer att vara grunden för mötesforum ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd”

Såhär rankades de olika områdena/kategorierna.

 1. Skola & barnomsorg
 2. Vård & äldreomsorg
 3. Bo
 4. Föreningar & företag
 5. Kommunens fastigheter
 6. Infrastruktur
 7. Transporter
 8. Kontakt/kommunikation
 9. Sophantering & återvinning
 10. Rekreation

 

Nedan kan du se vad som rankades högst inom respektive kategori. Kom ihåg att innehållet är baserat på det som togs upp i enkät 1, det är alltså inte Mora kommun som kommit på innehållet utan det är de som besvarat enkät 1. Så om du anser att något saknas är det helt enkelt för att ingen tog upp det i enkät 1.

 

 1. Skola & barnomsorg:
Ranking Alternativ
1 Skapa och vara en attraktiv arbetsplats
2 Behålla skolan även om elevantalet skulle bli kritiskt lågt
3 Rekrytera behörig personal
4 Bonus till personal med rätt behörighet/erfarenhet
5 Erbjuda anpassad skolskjuts till och från Venjans skola för elever boende i Söromsjöbygden (även de som går på fritids)
6 Fortsätta erbjuda frukost till elever från Söromsjöbygden samt informera de som bor i Söromsjöbygden om detta
6 Informera de som bor i Söromsjöbygden om Venjans skola och möjligheten att gå där
7 Erbjuda delvis distansutbildning för högstadieelever
8 Förskola i Söromsjöbygden

 

2.Vård & Äldreomsorg:

Ranking Alternativ
1 Äldreomsorg Juntgården/Gullogården + hemtjänst (skapa attraktiva arbetsplatser och boenden, bonus till behörig personal)
2 Distriktssköterskemottagning (utökade öppettider samt läkarmottagning)
3 Erbjuda utkörning av måltider från Juntgården
4 Tandläkare (ambulerande)
5 Fotvård

 

3. Bo

Ranking Alternativ
1 Underlätta bostadssituationen för ungdomar som vill stanna samt för andra som vill flytta till Venjan
2 Skapa 60+ boende enplansboende med 2rok på kommunens mark
3 Göra det lättare att stycka av fastigheter (lägre avgift)
4 Vatten- och avlopp (se över byns VA, byte avloppsstammar, lägre påkopplingsavgift)
5 Sandningssand för privatpersoners husbehov (som kan hämtas i socknen inte bara i Mora)
6 Möjliggöra strandnära boende

 

4.Föreningar & företag:

Ranking Alternativ
1 Tempo (ge finansiellt eller annat stöd, ex fördel vid upphandlingar, handla råvaror som mjölk, frukt, grönsaker till Juntgården och skolan på Tempo)
2 Hjälpa till att skapa förutsättningar för att handla livsmedel och dagligvaror i Söromsjöbygden
3 Resursperson/er som kan bistå när det gäller att marknadsföra, organisera sig och ansöka olika stödmöjligheter för landsbygdsutveckling, föreningar och företag.
4 Skapa arbetstillfällen (tex i första hand tillfråga lokala entreprenörer.)
5 Småföretagarservice
6 Förenkla förutsättningar för ett matställe (Lättare att starta småföretag inom restaurangbranschen, alkoholtillstånd).
7 Erbjuda tjänster till reducerat pris för pensionärer ex Snöskottning, fönsterputs, gräsklippning

5.Kommunens fastigheter:

Ranking Alternativ
1 Prioritera underhåll och vård av ägda fastigheter i Venjans socken
2 Fortsätta äga kommunalhuset samt utveckla fastigheten och dess användningsområde (ex företagarlokal eller café)
3 Märnäs bad- & lekplats (återskapa och hålla god standard, fylla på med sand, laga/göra nya bryggor, laga slogbodar, göra en lekplats anpassad för stora och små barn, omklädningskur, möjlighet att gå på toalett)
4 Simhallen (höja temperatur i vattnet, egen dammsugare, underhålla fastigheten bättre)
5 Gymmet (ge tillstånd och medel att slå ut väggar/bygga ut)
6 Allmän toalett (t.ex. att entrén till Venjans kommunalhus är upplåst dagtid)

 

6.Infrastruktur:

Ranking Alternativ
1 Bränslepump (stötta med möjliga medel om den är hotad)
2 Vägunderhåll (prioritera underhåll, åtgärda gropar, dålig beläggning)
3 Belyst gång- och cykelväg från fritidsområdet och in till Venjans centrum (helst minst till Solbodarna)
4 Laddstolpe för elbil
5 Farthinder eller andra åtgärder för att sänka hastighet på genomfartstrafik
6 Gatubelysning (utöka gatubelysning)
7 Bättre och mer snöröjning & sandning
8 Erbjuda fiberanslutning till alla som vill
9 En servicestation för cykel (luft, vatten, verktyg).
10 Wifi-nätverk till allmänheten

 

7.Transporter:

Ranking Alternativ
1 Kollektivtrafik (tätare bussavgångar till och från, buss till och från Sälen, helgturer, beställningsturer)
2 Resestöd till och från arbetet om det ligger utanför socknen
3 Bussgods (möjlighet att även skicka paket från Venjan)
4 Taxitjänst

 

8.Kontakt/kommunikation:

Ranking Alternativ
1 Fler politiker/kommunledning borde ha regelbundna träffar med bygden för uppdatering och informationsutbyte
2 Marknadsföra potentialen med att oanvända hus/gårdar hyrs ut/erbjuds till försäljning
3 Reklam! Berätta mera om allt som finns i byarna på era digitala forum

 

9.Sophantering och återvinning

Ranking Alternativ
1 Tätare tömning återvinningsstation/förpackningsinsamling
2 Hämtning av grovsopor regelbundet (istället för att åka till återvinningscentral i Mora)
3 Sopstation (brännbart) för fritidsboende (som inte tillhör fritidsområdet)
4 Återvinningstationer vid fritidsområdet
5 Tätare tömning av sopor vid fritidsområdet
6 Soptunna rastplats Gävunda

 

10.Rekreation

Ranking Alternativ
1 Främje fiske och fisketurism (plantera in fisk i FVO)
2 Erbjuda Kulturaktiviteter (ex musikskola för barn, ej endast i Mora)
3 Musikarrangemang i Kättbo kapell
4 Inhägnat område för hundar

 

Statistik över inkomna svar:

Permanent- eller fritidsboende?
(Till fritidsboende räknas även du som t.ex bor hos dina släktingar vid besök i Venjans socken)

Boende i Söromsjöbygden 6
Fritidsboende i Söromsjöbygden 6
Boende i Venjan 31
Fritidsboende i Venjan 51